Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η συνδεδεμένη στο αιγοπρόβειο κρέας

Με απόφαση του αν. υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Βαγγέλη Αποστόλου καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕE) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος.

κτήμα Φ. Μπ. (2) - Αντίγραφο

Ειδικότερα αφορά στις δράσεις:

Δράση 1: Χορήγηση συνδεδεμένης στήριξης στους κτηνοτρόφους των ορεινών /μειονεκτικών/ με ειδικά μειονεκτήματα περιοχών, που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές και στους κτηνοτρόφους που μετακινούνται από πεδινή σε ορεινή / μειονεκτική / με ειδικά μειονεκτήματα περιοχή,

Δράση 2: Χορήγηση συνδεδεμένης στήριξης στους κτηνοτρόφους πεδινών περιοχών που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές.

Οι δράσεις αυτές εφαρμόζονται από το έτος 2015 και μετά.

Αναλυτικά η απόφαση:

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

 1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων που εκτρέφουν προβατίνες ή και αίγες:
 • σε πεδινές περιοχές, παράγουν και παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης, ανέρχεται για το έτος 2015 στα 11.500.000 €, για το έτος 2016 11.364,614€, για το έτος 2017 11.229.075€ για το έτος 2018, 11.105.262€, για το έτος 2019 10.981.459€, και για το έτος 2020 10.981.459€ και • σε ορεινές / μειονεκτικές / με ειδικά μειονεκτήματα περιοχές, καθώς και οι μετακινούμενοι, που παράγουν και παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης ανέρχεται για το έτος 2015 στα 21.700.000€, για το έτος 2016 21.444.532€, για το έτος 2017 21.188.777€, για το έτος 2018 20.955.146€, για το έτος 2019 20.721.536€, και για το έτος 2020 20.721.536€.
 1. Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Όροι επιλεξιμότητας

Επιλέξιμα για την ενίσχυση της παρούσας απόφασης είναι οι προβατίνες ή και αίγες που παράγουν και παραδίδουν γάλα κατά το έτος ενίσχυσης και ειδικότερα:

Ι) Όσον αφορά στη Δράση 1

Α. − Η έδρα των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, πρέπει να βρίσκεται εντός Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών/μειονεκτικών/με λοιπά μειονεκτήματα περιοχών της χώρας, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά.

− Τουλάχιστον το 50% της έκτασης που δηλώνεται, στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, πρέπει να βρίσκεται εντός ορεινών/μειονεκτικών/με λοιπά μειονεκτήματα περιοχών, εφόσον στην εν λόγω αίτηση δηλώνεται έκταση.

− Ως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές νοούνται όσες ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ ΕΟΚ (Ελλάδα) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 94/516/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1994 που τροποποιεί τα όρια των μειονεκτικών περιοχών στην Ελληνική Δημοκρατία στα πλαίσια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

− Στην περίπτωση των μετακινούμενων κτηνοτρόφων, η έδρα εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται σε πεδινή περιοχή της χώρας (50% δηλούμενης έκτασης σε πεδινή περιοχή, εφόσον δηλώνεται έκταση) με μετακίνηση του κοπαδιού σε ορεινή/μειονεκτική/με λοιπά μειονεκτήματα περιοχή. Η μετακίνηση πραγματοποιείται τουλάχιστον στο 90% του συνολικού αριθμού των αιγοπροβάτων του κοπαδιού για τουλάχιστον 90 ημέρες.

Β. − Παράγουν και παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, συνολική επιλέξιμη ποσότητα γάλακτος (πρόβειο και αίγειο), τουλάχιστον 6 τόνων, κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων.

− Το πρόβειο ή/και αίγειο γάλα που παράγουν και παραδίδουν πρέπει να έχει Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (στο εξής Ο.Μ.Χ.) μικρότερη ή ίση των 1.000.000/ml. Ως συγκρίσιμη με την ανωτέρω τιμή Ο.Μ.Χ. για κάθε κτηνοτρόφο λαμβάνεται, ο γεωμετρικός μέσος όρος του συνόλου των επιμέρους μετρήσεων Ο.Μ.Χ. κατά τη διάρκεια του έτους.

− Ο υπολογισμός του ανωτέρω μέσου όρου προκύπτει από το σύνολο των δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από τέσσερις ανά δικαιούχο, κατανεμημένες, κατά το δυνατόν, σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Γ. Η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος – αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών και η σχετική διαδικασία ελέγχου καθορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης.

ΙΙ) Όσον αφορά στη Δράση 2

Α. − έδρα των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, πρέπει να βρίσκεται εντός Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των πεδινών περιοχών της χώρας, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά.

− Τουλάχιστον το 50% της έκτασης που δηλώνεται, στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, πρέπει να βρίσκεται εντός πεδινών περιοχών, εφόσον στην εν λόγω αίτηση δηλώνεται έκταση.

Β. − Παράγουν και παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, συνολική επιλέξιμη ποσότητα γάλακτος (πρόβειο και αίγειο), τουλάχιστον 10 τόνων, κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων.

− Το πρόβειο ή/και αίγειο γάλα που παράγουν και παραδίδουν πρέπει να έχει Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (στο εξής Ο.Μ.Χ.) μικρότερη ή ίση των 1.000.000/ml. Ως συγκρίσιμη με την ανωτέρω τιμή Ο.Μ.Χ. για κάθε κτηνοτρόφο λαμβάνεται, ο γεωμετρικός μέσος όρος του συνόλου των επιμέρους μετρήσεων Ο.Μ.Χ. κατά τη διάρκεια του έτους.

− Ο υπολογισμός του ανωτέρω μέσου όρου προκύπτει από το σύνολο των δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από τέσσερις ανά δικαιούχο, κατά νεμημένες, κατά το δυνατόν, σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Γ. Η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος – αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών και η σχετική διαδικασία ελέγχου καθορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης.

ΙΙΙ) Βάσει του άρθρου 54 του Καν. (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής αποκλείονται της συνδεδεμένης ενίσχυσης (Δράση1 και 2) οι κτηνοτρόφοι που ενισχύονται στο πλαίσιο της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.

Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

 1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης στήριξης, ανά επιλέξιμο ζώο, σε ετήσια βάση.
 2. Το ακριβές ύψος ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 53του Καν (ΕΕ) 639/2014, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων (εφεξής ΔΔΖΓΠ&ΣΕΖ). Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (εφεξής Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) γνωστοποιεί εγκαίρως στην ΔΔΖΓΠ&ΣΕΖ, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων ζώων ανά έτος μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων. Τα εν λόγω στοιχεία κοινοποιούνται και στην Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων

Οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται:

 1. Να δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς, στο έντυπο της δήλωσης εκμετάλλευσης – ενιαία αίτηση ενίσχυσης κάθε έτους, σε σχετικό πεδίο της αίτησης στο οποίο συμπληρώνεται ο αριθμός των επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του κτηνοτρόφου συνεπάγεται ότι ο κτηνοτρόφος αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του,
 2. να διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους αριθμό προβατίνων ή/και αιγών, που αναλογούν στην παραδοθείσα ποσότητα γάλακτος κατά το χρονικό διάστημα παράδοσης αυτού, και έχουν δηλώσει στο σχετικό πεδίο της αίτησης,
 3. να τηρούν τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις των πράξεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του,
 4. να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσής τους για το έτος ενίσχυσης.

Αυτό διαπιστώνεται από την καταχώρηση στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων της εν λόγω ετήσιας απογραφής.

 1. να προσκομίζουν κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που εκδίδονται για τις ανάγκες της παρούσας, μετά την υποβολή της αίτησης κατατίθενται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απευθείας ή μέσω των φορέων, με διαδικασία που ορίζεται από σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν οι αιτούντες συνδεδεμένη ενίσχυση να προσκομίσουν, είναι τα εξής:

− αντίγραφο μητρώου εκμετάλλευσης ενημερωμένου με την ετήσια απογραφή του έτους ενίσχυσης.

− άδεια μετακίνησης προς και από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση του αρμόδιου αγροτικού κτηνιατρείου για την περίπτωση των μετακινούμενων κτηνοτρόφων.

 1. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές Επιτροπές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

Προσδιορισμός εγκεκριμένων μονάδων μεταποίησης − επιλέξιμης ποσότητας γάλακτος

 1. Οι κτηνοτρόφοι, προκειμένου να τύχουν ενίσχυσης, παραδίδουν το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος, είτε απευθείας, είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης γάλακτος (π.χ. οργανώσεις παραγωγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι κτηνοτρόφοι με καθετοποιημένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης, συμμετέχουν στο καθεστώς εφόσον πληρούν την έννοια του εγκεκριμένου μεταποιητή κι εφόσον έχουν δηλώσει στον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ τις ποσότητες γάλακτος που μεταποίησαν, από την κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση.
 2. Για τις ανάγκες του καθεστώτος της παρούσας απόφασης: Ως εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος θεωρούνται οι μεταποιητικές μονάδες οι οποίες διαθέτουν κωδικό αγοραστή γάλακτος από τον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ που διαπιστώνεται από τη βάση δεδομένων της αντίστοιχης ιστοσελίδας του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ, κωδικό αριθμό έγκρισης των εγκαταστάσεων μεταποίησης γάλακτος από τον Ε.Φ.Ε.Τ., ο οποίος διαπιστώνεται από τη βάση δεδομένων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) που βρίσκεται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα το πεδίο «εγκαταστάσεις», ή/και άδεια λειτουργίας των κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις εγκαταστάσεις της παραγωγικής μονάδας ή τυχόν ισχύουσες παρεκκλίσεις και αντίστοιχη άδεια στην περίπτωση που ο «αγοραστής» ασκεί μόνο εμπορική δραστηριότητα.

Ως μεμονωμένοι κτηνοτρόφοι που πληρούν την έννοια του εγκεκριμένου μεταποιητή θεωρούνται αυτοί που διαθέτουν κωδικό αριθμό από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

 1. Η μεταποιητική μονάδα ή ο μεμονωμένος κτηνοτρόφος θεωρούνται επιλέξιμοι για τη συμμετοχή τους στη συνδεδεμένη ενίσχυση της παρούσης, αν οι διαδικασίες της έγκρισης και η χορήγηση των προαναφερθέντων κωδικών έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους υποβολής αίτησης για τη συνδεδεμένη ενίσχυση.

Για τις μεταποιητικές μονάδες ή τους μεμονωμένους κτηνοτρόφους που εγκρίνονται εντός του έτους υποβολής της αίτησης, η παραδιδόμενη ποσότητα γάλακτος που λαμβάνεται υπόψη υπολογίζεται από την ημερομηνία της έγκρισης και χορήγησης των προαναφερθέντων κωδικών έως τη λήξη του έτους αυτού.

Οι μονάδες μεταποίησης που είναι εγκεκριμένες και διαθέτουν κωδικό έγκρισης των εγκαταστάσεων μετα ποίησης γάλακτος από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) διαπιστώνονται από τη βάση δεδομένων του Ε.Φ.Ε.Τ. που βρίσκεται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα (www.efet.gr) στο πεδίο «εγκαταστάσεις».

 1. Η ποσότητα γάλακτος, ανά δικαιούχο, η οποία πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, έχει την καθοριζόμενη βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (Ο.Μ.Χ.), και παραδίδεται σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης ή διακινείται από εγκεκριμένους μεταποιητές, διαπιστώνεται από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
 2. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται, για κάθε έτος ενίσχυσης, αρχής γενομένης από το 2015, να γνωστοποιεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το αργότερο έως 15/03 του επόμενου έτους, τα εν λόγω στοιχεία παραδόσεων γάλακτος του έτους ενίσχυσης σε ηλεκτρονική μορφή με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες όπως ζητηθούν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Τα ανωτέρω στοιχεία συνοδεύονται από βεβαίωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ότι έχουν διενεργηθεί όλοι οι προβλεπόμενοι από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία έλεγχοι, για την εξακρίβωση των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές.

Έλεγχοι

Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια των ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Οι έλεγχοι για την συνδεδεμένη στήριξη καλύπτουν τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον τίτλο III του Καν. (ΕΕ)809/2014, τόσο όσον αφορά στους διοικητικούς ελέγχους (μηχανογραφικούς, διασταυρωτικούς) όσο και στους επιτόπιους. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ’ έτος εκδιδόμενες από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους για τους ελέγχους επιλεξιμότητας και την πολλαπλή συμμόρφωση.

Α. Διοικητικοί έλεγχοι:

Οι διοικητικοί έλεγχοι (διασταυρούμενοι μηχανογραφικοί) πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση σε ποσοστό 100% επί του συνόλου των κτηνοτρόφων που δηλώνουν συμμετοχή στο καθεστώς της παρούσης, και αφορούν στην εξακρίβωση της αλήθειας των δηλωθέντων και λοιπών στοιχείων του κτηνοτρόφου καθώς και στην επιλεξιμότητα των ζώων. Διενεργείται διασταύρωση με την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων Αιγοπροβάτων και με τη βάση δεδομένων του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ όπου αναφέρονται οι παραδοθείσες ποσότητες γάλακτος και η Ο.Μ.Χ. για κάθε κτηνοτρόφο. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει και στοιχεία άλλων οργανισμών ή υπηρεσιών σχετικά με την επιλεξιμότητα των ζώων.

Β. Επιτόπιοι έλεγχοι:

Επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται ετησίως από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο 10% επί του συνόλου των κτηνοτρόφων που δηλώνουν συμμετοχή στο καθεστώς της παρούσης στα πλαίσια επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και των υποχρεώσεών τους.

Γ. Επιτόπιοι έλεγχοι σε μονάδες μεταποίησης γάλακτος:

Για τις ανάγκες του καθεστώτος της παρούσας απόφασης, διεξάγονται από τον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ ή/και με την συνδρομή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επιτόπιοι έλεγχοι στο 10% των μονάδων μεταποίησης γάλακτος επί των συνολικά εγκεκριμένων μονάδων μεταποίησης έκαστου έτους ενίσχυσης. Σε περίπτωση που, κατά τους ελέγχους αυτούς, διαπιστωθούν αποκλίσεις σχετικά με την παραδοθείσα ποσότητα γάλακτος ή τη διαπιστωθείσα Ο.Μ.Χ., τότε συντάσσεται πρακτικό ελέγχου και ακολουθούνται διορθωτικές ενέργειες.

Προσδιορισμός αριθμού επιλέξιμων αιγοπροβάτων στα οποία χορηγείται η συνδεδεμένη ενίσχυση

 1. Οι κτηνοτρόφοι κάτοχοι κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, κρίνονται δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Όταν η παραδιδόμενη ποσότητα γάλακτος υπερβαίνει τις ελάχιστες επιλέξιμες ποσότητες (6 ton ή 10 ton), για τον υπολογισμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων λαμβάνεται υπόψη:

 • ο αριθμός αιγοπροβάτων που προκύπτει μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων
 • η αναλογία 120:1 κιλά γάλακτος ανά ζώο.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των ευρεθέντων ζώων είναι διαφορετικός από αυτόν που προκύπτει με βάση την αναλογία 120:1, τότε για την διενέργεια της πληρωμής ο μικρότερος αριθμός καθορίζει τον τελικό αριθμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων.

 1. Τηρουμένων των όσων ορίζει η παράγραφος 1, ο συνολικός αριθμός προσδιορισθέντων για πληρωμή προβατίνων ή/και αιγών της εκμετάλλευσης του δικαιούχου, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα επιλέξιμα δηλωθέντα αιγοπρόβατα στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης (κατοχή κατά την υποβολή της αίτησης και πρόθεση διατήρησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3) και τα ευρεθέντα επιλέξιμα αιγοπρόβατα κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους όπως ορίζονται στο άρθρο 7.

Ενστάσεις

Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:

 1. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και από την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου και
 2. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα λοιπών ελέγχων υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πληρωμής.

Κυρώσεις – Ανάκτηση Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

 1. Εφόσον αποδειχθεί ότι ο κτηνοτρόφος παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορρίπτεται από το καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
 2. Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ των δηλωθέντων και προσδιορισθέντων αιγοπροβάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παράγραφος 3 του Καν (ΕΚ) 640/2014, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν και οφείλονται στον κτηνοτρόφο, εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 64 και 77 του Καν (ΕΚ) 1306/2013 και στο άρθρο 31 του Καν (ΕΚ) 640/2014.
 3. Εφόσον ο κτηνοτρόφος δε συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (κεφάλαιο ΙΙ Καν. (ΕΕ) 1306/2013). Επίσης ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.
 4. Σε περίπτωση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 63 του Καν. (ΕΚ) 1306/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Καν. (ΕΚ) 640/2014 και του άρθρου 7 του Καν (ΕΚ) 809/2014. Όπου δεν δύναται να εφαρμοστεί η παρ. 2 του άρθρο 31 του Καν. (ΕΚ) 640/2014 2014 και του άρθρου 7 του Καν (ΕΚ) 809/2014, η διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2520/1997, όπως ισχύει.
 5. Στις περιπτώσεις που οι διοικητικοί έλεγχοι διαπιστώσουν υποβολή ψευδών στοιχείων από τις μεταποιητικές μονάδες επεξεργασίας γάλακτος εκ προθέσεως, οι εν λόγω μονάδες εξαιρούνται από το πρόγραμμα κατά το επόμενο έτος, δηλαδή οι γεωργοί που θα παραδώσουν γάλα στις εν λόγω μονάδες κατά το επόμενο έτος δεν θα δικαιούνται επιδότηση για το έτος αυτό.

Ανωτέρα βία – Φυσικά περιστατικά

Σε περίπτωση που ο κτηνοτρόφος αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις, όπως αναφέρονται στα άρθρα 3 και 5 της παρούσης, λόγω ανωτέρας βίας/εξαιρετικών περιστάσεων ή λόγω φυσικών περιστατικών, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 και στο άρθρο 32 του Καν. (ΕΕ) 640/2014 αντίστοιχα.

Α. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων γνωστοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει.

Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης επί των αποδεικτικών στοιχείων, ο κτηνοτρόφος διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει συνδεδεμένη ενίσχυση για τα ζώα που ήταν επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις.

Β. Οι περιπτώσεις φυσικών περιστατικών γνωστοποιούνται εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των ζώων.

Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης επί των αποδεικτικών στοιχείων, δεν πραγματοποιείται επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τον αριθμό των ζώων για τα οποία αποδεικνύεται η απώλεια λόγω φυσικών περιστατικών.