Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Τα  γεωργικά φάρμακα  αποτελούν  πολύτιμο  εργαλείο  του κάθε  παραγωγού  για την  παραγωγή  ποιοτικών  προϊόντων.

δέντρα εαφμ (2)

Σε  ολόκληρη  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και στη  χώρα  μας  τέθηκαν  κανόνες  μέσω της  θέσπισης  Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Σήμερα  πρωταρχικός  στόχος  είναι  η  ορθολογική  χρήση  των γεωργικών φαρμάκων,  αφού  παρέχει  προστασία τόσο στο χρήστη γεωργό όσο και στον καταναλωτή και στο περιβάλλον.

Βοηθά στη διατήρηση  της  βιοποικιλότητας  και  των  οικοσυστημάτων  που  είναι χρήσιμα  στη  γεωργία  και  όχι  μόνο.  Τα  υψηλής  ποιότητας  παραγόμενα  προϊόντα με  ήπιες  καλλιεργητικές  μεθόδους  παραγωγής  φιλικές  προς  το  περιβάλλον είναι σήμερα περιζήτητα στην αγορά, γιατί είναι ασφαλή και υγιεινά και προτιμούνται από τον  καταναλωτή. Με τον νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 8197/90920/22‐7‐2013 (ΦΕΚ Β΄1883) καθορίστηκαν τα μέτρα και οι δράσεις για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας  και θεσπίστηκαν αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 του ν.4036/2012, θεσπίστηκαν οι διατάξεις για την επίτευξη ορθολογικής  χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, με τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης γεωργικών  φαρμάκων  στην  υγεία  του  ανθρώπου και  στο  περιβάλλον  και  την  προώθηση  της  χρησιμοποίησης  ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας  και  εναλλακτικών  προσεγγίσεων  ή  τεχνικών,  όπως  οι  μη χημικές  εναλλακτικές λύσεις αντί των γεωργικών φαρμάκων.

Ο χειρισμός των γεωργικών φαρμάκων, που περιλαμβάνει την αποθήκευση, την αραίωση και την ανάμειξη  των  γεωργικών φαρμάκων και  τον καθαρισμό  του εξοπλισμού  εφαρμογής  γεωργικών φαρμάκων  μετά  τη  χρήση,  καθώς  και  η ανάκτηση  και  διάθεση  των  μειγμάτων  των  βυτίων,  των  κενών  συσκευασιών  και των  καταλοίπων  των γεωργικών φαρμάκων ευνοεί ιδιαίτερα  την ανεπιθύμητη έκθεση  των ανθρώπων και  του  περιβάλλοντος, όταν δεν ακολουθούνται οι ορθές πρακτικές.

Επίσης, η χρήση γεωργικών φαρμάκων μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε πολύ ευπαθείς περιοχές, όπως οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 που προστατεύονται σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ και  την οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Σε άλλους χώρους, όπως τα δημόσια πάρκα και κήποι, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και  οι  χώροι  αναψυχής,  οι  σχολικές  εγκαταστάσεις  και  οι  παιδικές  χαρές,  καθώς και  κοντά  σε  εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, οι κίνδυνοι λόγω έκθεσης σε γεωργικά φάρμακα είναι μεγάλοι. Σε τέτοιες περιοχές, η χρήση γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο ή να απαγορευθεί. Το υδάτινο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ευπαθές στα γεωργικά φάρμακα.

Για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται να  αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποτροπή της ρύπανσης των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων  με  κατάλληλα  μέτρα,  όπως η  δημιουργία  ζωνών  ανάσχεσης  και  ασφαλείας  ή  η  φύτευση  φρακτών  κατά μήκος  των  επιφανειακών  υδάτων,  ώστε  να  περιορίζεται  η  έκθεση  των  υδατικών συστημάτων  σε  μετακινούμενα ψεκαστικά νέφη, επιφανειακές αποχετευτικές ροές και υπόγειες απορροές.

Οι βέλτιστες εργασιακές πρακτικές αφορούν τη διαχείριση και χρήση των γεωργικών φαρμάκων και ιδίως  των γεωργικών φαρμάκων για την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Η μη τήρηση  των  βέλτιστων  εργασιακών  πρακτικών  χρήσης  γεωργικών φαρμάκων  είναι  πιθανόν  να  προκαλέσει  την  επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων και την απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων.

Οι  βέλτιστες  εργασιακές  πρακτικές  θα  ανασκοπούνται  από  τη  Συντονιστική Εθνική  Αρχή  για  τα  γεωργικά  φάρμακα,  οποτεδήποτε  κριθεί  απαραίτητο  λόγω αλλαγής  της  νομοθεσίας,  αναγκαιότητα  βελτίωσης  της  διαδικασίας ή εισαγωγή επιπλέον εργασιακών πρακτικών.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο για τις Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων ΕΔΩ, το ΦΕΚ για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων ΕΔΩ και την ΚΥΑ για τη θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος ΕΔΩ.

Επίσης, διαβάστε το σχετικό ρεποράζ για τα παράνομα φυτοφάρμακα και τις αυστηρές ποινές που προβλέπονται ΕΔΩ.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση Αγρινίου παρέχει στους παραγωγούς πλήρη τεχνική υποστήριξη σε ότι αφορά τις καλλιέργειές τους και στη φυτοπροστασία αυτών, βασιζόμενη στην άριστη τεχνογνωσία της. Με εμπειρία και δράση στο χώρο από το 1930, η Ένωση με το κατάστημα πώλησης φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων εξελίχθηκε σε ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των αγροτών, προσφέροντας τα πιο εμπορεύσιμα και αναλώσιμα προϊόντα, ικανά να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες του συνόλου των καλλιεργειών στην περιοχή, στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές.

Με απόλυτο σεβασμό στον παραγωγό και με πιστή εφαρμογή των όσων προβλέπει η κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη διάθεση προϊόντων φυτοπροστασίας, η Ένωση προσφέρει τις ιδανικές λύσεις, με ασφάλεια για τον παραγωγό, τον καταναλωτή και το ίδιο το προϊόν.

Στο κατάστημά μας, στην οδό Παπαϊωάννου 24 (είσοδος από το παρκινγκ στις καπναποθήκες Παπαπέτρου) υπάρχει εξειδικευμένο τμήμα υποστήριξης των παραγωγών, ώστε, με την κατάλληλη πληροφόρηση από γεωπόνους, να συμβάλει στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.