Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σχέδια Βελτίωσης: Αίτημα πρώτης πληρωμής μέχρι τις 30 Ιουνίου

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης παρουσίασε ο γραμματέας κοινοτικών πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης.

Γ.Κ. ένωση αγρινίου (2)

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που εστάλη στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΔΑΟΚ, όσοι έλαβαν προκαταβολή και έχουν εγκριθεί µέχρι και 30/9/2014 πρέπει απαραίτητα να υποβάλλουν αίτηµα πρώτης πληρωµής µέχρι 30/6/2015. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική επιστολή καταπίπτει.

Αναλυτικά η σχετική εγκύκλιος:

Δεομένου ότι η Τέταρτη Προγραµµατική Περίοδος ολοκληρώνεται στις 31/12/2015 και προκειμένου να υπάρξει µια ομαλή διαδικασία κλεισίματος του Προγράµµατος, σε ότι αφορά το Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων», οι αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης µεταξύ άλλων µμεριμνούν για την τήρηση των προβλεποµένων στις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 της ΚΥΑ 4985 (ΦΕΚ Β΄ 1026), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε τις παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 1 της αριθ. 2176/28.1.2014 όμοιας (ΦΕΚ Β΄ 250), που αφορούν στις υποχρεώσεις παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων ευθύνης τους. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης παρακαλούμε να ενημερωθούν για τα παρακάτω και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες:

  • Αποστολή έγγραφης ενημέρωσης στους δικαιούχους που έχουν λάβει προκαταβολή, έχουν εγκριθεί µέχρι και τις 30/9/2014 και δεν έχουν υποβάλλει στη Δ/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής πρώτο αίτημα πληρωμής.

Σύμφωνα µε την αρ. 26610/19.12.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3554) για την 4η τροποποίηση της αριθ. 4985/21.6.2010 ΚΥΑ, δικαιούχοι που εγκρίθηκαν µέχρι και τις 30/9/2014 πρέπει να υποβάλλουν πρώτο αίτηµα πληρωµής µέχρι 30/6/2015. Εποµένως όσοι έλαβαν προκαταβολή και έχουν εγκριθεί µέχρι και 30/9/2014 πρέπει απαραίτητα να υποβάλλουν αίτηµα πρώτης πληρωµής µέχρι 30/6/2015. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγυητική επιστολή καταπίπτει.

  • Για δικαιούχους που:

α) έχει εγκριθεί µέχρι και τις 30/9/2014 (και εποµένως σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρέπει να υποβάλλουν το πρώτο αίτηµα πληρωµής µέχρι 30/6/2015) και

β) δεν έχουν υποβάλλει ακόµη πρώτο αίτηµα πληρωµής:

  1. καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήµατος χορήγησης προκαταβολής στην αρµόδια ΔΑΟΚ είναι η 11η /5/2015, ηµέρα ∆ευτέρα
  2. προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα κατά την υποβολή του 1ου αιτήµατος πληρωµής, ορίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήµατος τροποποίησης πριν από το 1ο αίτηµα πληρωµής στην αρµόδια ΔΑΟΚ η 18η /5/2015 ηµέρα Δευτέρα. Μετά την υποβολή εµπρόθεσµου αιτήµατος πληρωµής, η δυνατότητα υποβολής αιτήµατος τροποποίησης θα επανέλθει.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να ενηµερωθούν σχετικά µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ώστε να επισπεύσουν τις διαδικασίες υποβολής αιτήµατος προκαταβολής και τροποποίησης κατά περίπτωση.

  • Δικαιούχοι που εγκρίθηκαν από την 1/10/2014 και έπειτα έχουν ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήματος προκαταβολής την 14η /9/2015 ηµέρα Δευτέρα, ενώ στην ατοµική απόφαση έγκρισης (βλέπε άρθρο 1 της αριθ. 26610/19.12.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3554)) αναγράφεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής.
  • Για όλους τους δικαιούχους, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσης της ατομικής απόφασης έγκρισης και της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής, η καταβολή της δημόσιας ενίσχυσης για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου δεν µπορεί να είναι μεταγενέστερη τις 31ης/12/2015 (άρθρο 3 της ατομικής απόφασης έγκρισης) και συνεπώς θα πρέπει τα αντίστοιχα αιτήματα πληρωμής να έχουν υποβληθεί σε χρόνο εύλογο ώστε να έχει γίνει δυνατή η πιστοποίηση των επενδύσεων, ο διοικητικός έλεγχος και η προώθηση του αιτήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα και µε τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση είναι όσες δαπάνες καταβληθούν από τον Οργανισμοί Πληρωμής µέχρι 31/12/2015.

Προκειμένου να τηρηθούν τα παραπάνω χρονοδιαγράµµατα και µε δεδομένο ότι η ανάγκη για την αύξηση των απορροφήσεων των κοινοτικών κονδυλίων τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι επιτακτική, παρακαλούμε για την εντατικοποίηση των προσπαθειών σας ώστε να ενημερωθούν σχετικά οι ενδιαφερόμενοι για την αναγκαιότητα επίσπευσης της υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.