Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 03 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Τι ακριβώς είναι το Πρασίνισμα;

Βασικό χαρακτηριστικό που εισάγει η νέα ΚΑΠ είναι το λεγόμενο «πρασίνισμα» των άμεσων ενισχύσεων. Το 30% του εθνικού δημοσιονομικού φακέλου θα δίνεται σε όσους τηρούν προκαθορισμένες πρακτικές, επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, που υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης.εα

Το «πρασίνισμα», που η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους παραγωγούς, φοβούμενοι απώλειες στις ενισχύσεις, είναι μια σύνθετη διαδικασία, υποχρεωτική πια, που μακροπρόθεσμα θα αποβεί σε όφελος της γεωργίας. Άρα και των ίδιων των παραγωγών.

Οι αγρότες, πάντως, δεν πρέπει να αγχώνονται, καθώς τα συνεργία της Ένωσης Αγρινίου θα διεκπεραιώσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τη διαδικασία, με βάση τα προβλεπόμενα και προς όφελος των παραγωγών.

Για την περεταίρω ενημέρωση, παραθέτουμε τις βασικές πληροφορίες-υποχρεώσεις για το «πρασίνισμα», όπως αυτές προβλέπονται απ’ τη νέα ΚΑΠ και τις οδηγίες του Οργανισμού Πληρωμής:

Α. Περιοχές Οικολογικής Εστίασης

Εφ’ όσον η αρόσιμη γη της εκμετάλλευσης καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια, μια έκταση αντιστοιχούσα τουλάχιστον στο 5 % της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης, πρέπει να αποτελεί περιοχή οικολογικής εστίασης, δηλαδή να αντιστοιχεί σε γη υπό αγρανάπαυση ή/και εκτάσεις με καλλιέργεια ψυχανθών ή/και δενδροστοιχίες ή/και συστάδες δένδρων με αλληλεπικαλυπτόμενες κόμες και θαμνώνες ή/και χαντάκια και γενικότερα ανοικτά υδατορρεύματα με σκοπό τη στράγγιση ή την άρδευση, εξαιρουμένων των καναλιών που κατασκευάζονται από σκυρόδεμα ή/και ακαλλιέργητο περιθώριο ενός μέτρου κατά μήκος των υδάτινων όγκων. Εκτός της γης υπό αγρανάπαυση και των εκτάσεων με καλλιέργεια ψυχανθών, οι υπόλοιπες Περιοχές Οικολογικές Εστίασης, μπορούν να γειτνιάζουν με την αρόσιμη γη της εκμετάλλευσης, όντας εφαπτόμενες στα αρόσιμα αγροτεμάχιά της.

Β. Διαφοροποίηση καλλιεργειών

Εφ’ όσον η αρόσιμη γη της εκμετάλλευσης καλύπτει έκταση μεταξύ 10 και 30 εκταρίων και δεν καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 75 % αυτής της αρόσιμης γης.

Εφ’ όσον η αρόσιμη γη της εκμετάλλευσης καλύπτει έκταση πάνω από 30 εκτάρια και δεν καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει πάνω από το 75 % αυτής της αρόσιμης γης και οι δύο κύριες καλλιέργειες δεν πρέπει να καλύπτουν από κοινού πάνω από το 95 % αυτής της αρόσιμης γης.

Με την επιφύλαξη του αριθμού των καλλιεργειών που απαιτούνται σύμφωνα με τις δύο ανωτέρω υποπαραγράφους, τα ανώτατα όρια που ορίζονται σε αυτές δεν εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις όπου αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση καλύπτουν άνω του 75 % της αρόσιμης γης. Στην περίπτωση αυτή, η κύρια καλλιέργεια στην υπόλοιπη αρόσιμη έκταση δεν πρέπει να καλύπτει άνω του 75 % της υπόλοιπης αυτής αρόσιμης γης, εκτός εάν η υπόλοιπη αυτή έκταση καλύπτεται από αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση.

Γ. Μόνιμοι βοσκότοποι

Εφ’ όσον στην εκμετάλλευση περιλαμβάνονται εκτάσεις μόνιμων βοσκότοπων που βρίσκονται εντός των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 (Natura), δεν επιτρέπεται η άροση των βοσκοτόπων αυτών, καθώς και η μετατροπή της γεωργικής τους χρήσης ως μόνιμοι βοσκότοποι.

Εξαιρέσεις:

  1. Οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις δεν απαιτείται να εφαρμόζονται για το τμήμα της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιείται για βιολογική παραγωγή και εφ’ όσον ο γεωργός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 29, παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 834/2007 όσον αφορά τη βιολογική γεωργία.
  1. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο, χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας ή για συνδυασμό των χρήσεων αυτών, με την προϋπόθεση ότι η αρόσιμη έκταση που δεν καλύπτεται από αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια, δεν ισχύουν οι υποχρεώσεις των παραγράφων Α και Β.
  1. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό αγρανάπαυση ή για συνδυασμό των δύο, με την προϋπόθεση ότι η αρόσιμη γη που δεν καλύπτεται από αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια, δεν ισχύουν οι υποχρεώσεις της παραγράφου Α.
  1. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό αγρανάπαυση, καλλιεργείται με καλλιέργειες ψυχανθών ή για συνδυασμό των χρήσεων αυτών, με την προϋπόθεση ότι η αρόσιμη γη που δεν καλύπτεται από αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια, δεν ισχύουν οι υποχρεώσεις της παραγράφου Β.
  1. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % των εκτάσεων αρόσιμης γης που δηλώνω στην παρούσα αίτηση, δεν το έχω δηλώσει στην αίτηση ενίσχυσης του προηγούμενου έτους και εφόσον όλη η αρόσιμη γη καλλιεργείται με διαφορετική καλλιέργεια από εκείνη του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, δεν ισχύουν οι υποχρεώσεις της παραγράφου Β.

Διευκρίνιση:

Για την κάλυψη των υποχρεώσεων της παραγράφου Α, ως «καλλιέργεια» νοείται αδιακρίτως:

α) η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των διαφορετικών γενών που ορίζονται στη βοτανική ταξινόμηση των καλλιεργειών

β) η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των ειδών στην περίπτωση των Brassicaceae, Solanaceae και Cucurbitaceae,

γ) η γη υπό αγρανάπαυση

δ) τα αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά.

Οι χειμερινές και οι εαρινές καλλιέργειες θεωρούνται διαφορετικές ακόμη και εάν ανήκουν στο ίδιο γένος.

πρασίνισμα