Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Σύγκλιση αξίας δικαιωμάτων  

Μια απ’ τις πολλές και συχνά δυσνόητες έννοιες που εισάγει η νέα ΚΑΠ είναι η περίφημη «Σύγκλιση αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης», ως το έτος 2019.

ένωση-κάμπος (8)

Οι παραγωγοί, από τη στιγμή που θα υποβάλουν την αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) θα μπορούν, με βάση το λογισμικό που δημιούργησε η Ένωση Αγρινίου, να υπολογίζουν τα δικαιώματα και την αξία αυτών, άρα και το ποσό που δικαιούνται για κάθε ένα απ’ τα επόμενα χρόνια, έστω κατά προσέγγιση. Και φυσικά έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε κάποιο απ’ τα συνεργεία μας ή στην Υπηρεσία Επιδοτήσεων-Τμήμα ΟΣΔΕ στα κεντρικά μας γραφεία και να κατατοπιστούν πλήρως για το τι είναι η Σύγκληση και πως αυτή θα λειτουργήσει στη δική τους περίπτωση.

Ως γενική παρατήρηση, πάντως, οφείλουμε να εξηγήσουμε ότι η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για κάθε γεωργό, από το 2015 έως και το 2020, θα καθοριστεί με  βάση τις επιλέξιμες εκτάσεις του έτους 2015 και το ανώτατο διαθέσιμο όριο για το σύνολο της χώρας και για κάθε περιφέρεια.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα απ’ τον κανονισμό, η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται στους δικαιούχους δυνάμει του κανονισμού, υπόκειται σε σταδιακή μερική σύγκλιση αξιών από το 2015 έως το 2019. Συνεπώς η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, εκτός των δικαιωμάτων που χορηγούνται από το εθνικό απόθεμα, που χορηγούνται το 2015 διαφοροποιείται για κάθε έτος.

Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, των οποίων η αρχική μοναδιαία αξία είναι μικρότερη από το 90% της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2019 θα αυξηθεί, το αργότερο για το έτος υποβολής αιτήσεων 2019, τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διαφοράς μεταξύ της αρχικής μοναδιαίας αξίας τους και του 90% της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2019. Η μοναδιαία αξία δικαιωμάτων ενίσχυσης με αρχική μοναδιαία αξία ανώτερη της περιφερειακής μέσης μοναδιαίας αξίας του 2019 μειώνεται σταδιακά από το 2015 έως το 2019. Η μέγιστη μείωση της αρχικής μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων περιορίζεται στο 30%.

Επιπλέον, για το έτος υποβολής αιτήσεων 2019 το αργότερο, κανένα δικαίωμα ενίσχυσης δε θα έχει μοναδιαία αξία χαμηλότερη του 60% της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2019, εκτός αν αυτό συνεπάγεται μέγιστη μείωση που υπερβαίνει το όριο του 30%. Στην περίπτωση αυτή η ελάχιστη μοναδιαία αξία καθορίζεται στο απαιτούμενο επίπεδο, ώστε να τηρείται το εν λόγω κατώτατο όριο.

Η μετάβαση από την αρχική μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του 2015 στην τελική μοναδιαία αξία τους το 2019 πραγματοποιείται σε ίσα βήματα αρχής γινομένης από το 2015, λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή/ μερική σύγκλιση.

Για την τήρηση των περιφερειακών ανώτατων ορίων η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης προσαρμόζεται γραμμικά κάθε χρόνο.