Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις

Γεωργός μπορεί να αιτηθεί συνδεδεμένες ενισχύσεις, ακόμα και αν δεν δικαιούται βασική ενίσχυση;

εα.Φ. (2)

Ναι, η χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων δεν προϋποθέτει την κατοχή δικαιωμάτων βασικής ενίσχυση.

Με τη νέα ΚΑΠ, αρχίζει και η εφαρμογή νέων καθεστώτων συνδεδεμένης ενίσχυσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν ορισμένες δυσκολίες σε γεωργικούς τομείς σημαντικούς για οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους.

Στη χώρα μας, από το έτος αιτήσεων 2015, χορηγούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις στους εξής τομείς:

 • Ρύζι
 • Σκληρός σίτος  (ΥΑ 1194 (ΦΕΚ 3393) Σκληρό Σιτάρι)
 • Βιομηχανική τομάτα
 • Πορτοκάλια χυμοποίησης
 • Ροδάκινα χυμοποίησης
 • Βρώσιμα όσπρια
 • Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή
 • Σπαράγγια
 • Σποροπαραγωγή
 • Ζαχαρότευτλα
 • Μεταξοσκώληκες
 • Βόειο κρέας
 • Πρόβειο και αίγειο κρέας
 • Γεωργοί με ειδικά δικαιώματα χωρίς επιλέξιμα εκτάρια