Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων τηλεπισκόπησης στο βαμβάκι

Σχετικά με τις ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων Τηλεπισκόπησης 2014  για το ειδικό καθεστώς βαμβακιού  σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις, Μονάδες και Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και στους πιστοποιημένους φορείς Α & Β.

4

 

Οι γεωργοί θα μπορούν να  απευθύνονται για  ενημέρωση και να πραγματοποιούν τις ενστάσεις τους, στους Φορείς Α’  & Β για διάστημα 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης  ( ολοκλήρωση ανάρτησης έως 31/3).

Οι Φορείς μετά το τέλος των 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης , θα στέλνουν τις υποβληθείσες ενστάσεις υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου τόσο στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση όσο και στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.  Η ηλεκτρονική αποστολή των ενστάσεων θα γίνεται μέσω του διαμορφωμένου πίνακα Excel.

Οι ενστάσεις θα ελέγχονται αρχικά από τις Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που διενήργησαν τους ελέγχους τηλεπισκόπησης  επί της οθόνης προκειμένου να διαπιστώνεται φωτοερμηνευτικά το βάσιμο ή μη της ένστασης   Εφόσον διαπιστωθεί ότι η περίπτωση χρήζει παραπάνω διερεύνησης τότε θα αποστέλλεται στους τοπικούς ελεγκτές.