Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα ελέγχου Αιτήσεων Πληρωμής για το Μέτρο 132  

Ανακοινώνεται ότι τα αποτελέσματα των, έως σήμερα ολοκληρωμένων, Διοικητικών Ελέγχων των αιτήσεων πληρωμής που κατατέθηκαν από τους δικαιούχους της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 132 του Π.Α.Α. βρίσκονται αναρτημένα για δημοσιοποίηση:

Φ.Μ. ένωση  (2)

- Συνολικά, στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

- Ανά Περιφερειακή Ενότητα, στην έδρα της οικείας ΔΑΟΚ

Επιπρόσθετα, για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, αναλυτικά το αποτέλεσμα κάθε αίτησης πληρωμής είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της εφαρμογής του Μέτρου 132 www.metro132.gr (είσοδος χρηστών με κωδικό ασφαλείας).

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε Καταστάσεις Δικαιούχων και Απορριπτόμενων ανά έτος υλοποίησης (εκτός από τα έτη 2009-10 και 2010-11, που παρουσιάζονται στην ίδια Κατάσταση).

Οι αναρτημένες Καταστάσεις θα ενημερώνονται συνεχώς καθώς ο έλεγχος θα ολοκληρώνεται και νέα αποτελέσματα θα διαβιβάζονται από τις αρμόδιες για τον έλεγχο Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Η ενημέρωση των καταστάσεων θα συνοδεύεται από νέα Ανακοίνωση.

Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά των αποτελεσμάτων εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσιοποίησης του αποτελέσματος της εν λόγω αίτησης, ημερομηνία που αναφέρεται στην δημοσιευμένη κατάσταση. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην ΕΥΕ ΠΑΑ (Μονάδα Β2, Λ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα), η οποία τις εξετάζει κι ενημερώνει για το αποτέλεσμα τον δικαιούχο, τον ενιστάμενο, εφόσον δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, καθώς και την αρμόδια ΔΑΟΚ.

Εκτός των νέων αποτελεσμάτων, περιλαμβάνονται ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ προηγούμενων αποτελεσμάτων, για τις οποίες η περίοδος υποβολής ενστάσεων υπολογίζεται από τη νέα ημερομηνία δημοσίευσης 18-3-2015.

Η Ανακοίνωση ΕΔΩ