Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σποροπαραγωγή καπνού στην Αιτωλοακαρνανία

Πρόσκληση για σποροπαραγωγή καπνού από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Πειραματικοί αγροί στην Αιτωλοακαρνανία.

καπνος

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προτίθεται να διενεργήσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να εγκαταστήσει για δεύτερη χρονιά, πειραµατικούς αγρούς ποικιλιών καπνού στις κύριες καπνοπαραγωγικές περιοχές της χώρας για τη µελέτη της συµπεριφοράς και των χαρακτηριστικών των ποικιλιών του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ σε διάφορα περιβάλλοντα.

Ο ΕΛΓΟ- ∆ΗΜΗΤΡΑ θα διαθέσει στους παραγωγούς σπόρο των υπό δοκιµή ποικιλιών, θα εγκατασταθούν σπορόκεντρα και στη συνέχεια θα γίνει µεταφύτευση µε τυχαιοποίηση των επαναλήψεων σύµφωνα µε το σχέδιο σποράς.

Η όλη εγκατάσταση του πειραµατισµού θα γίνει µε τη στενή εποπτεία του προσωπικού του Καπνικού Σταθµού. Στους πειραµατικούς αγρούς θα γίνει σήµανση και θα λαµβάνονται παρατηρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Οι παραγωγοί θα πραγµατοποιούν τις συνήθεις καλλιεργητικές εργασίες και θα συλλέγουν χωριστά τα «χέρια» φύλλων καπνού µε σκοπό να εκτιµηθεί η απόδοση τους και η ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Οι πειραµατικοί αγροί ποικιλιών ανατολικού τύπου θα εγκατασταθούν στις περιοχές Ξάνθης, Σερρών, Κατερίνης, Καρδίτσας και Αιτωλοακαρνανίας ενώ οι πειραµατικοί αγροί ποικιλιών δυτικού τύπου θα εγκατασταθούν στις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Καρδίτσας και Ξάνθης.

Στη σχετική προκήρυξη αναφέρονται τα εξής:

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την πρόβλεψη της δαπάνης στο τεχνικό δελτίο του έργου για το 2015 και την απόφαση ανάληψης δαπάνης (Α∆Α: 7ΘΤΣΟΞ3Μ-30Λ) αιτούµαστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από παραγωγούς για την εγκατάσταση των κάτωθι πειραµατικών, έκτασης ενός (1) στρέµµατος ο καθένας.

ΞΑΝΘΗ (πειραµατικός αγρός 5 ποικιλιών καπνού ανατολικού τύπου και 6 ποικιλιών δυτικού τύπου)

ΣΕΡΡΕΣ (πειραµατικός αγρός 5 ποικιλιών καπνού ανατολικού τύπου)

ΚΑΤΕΡΙΝΗ (πειραµατικός αγρός 5 ποικιλιών καπνού ανατολικού τύπου)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (πειραµατικός αγρός 5 ποικιλιών καπνού ανατολικού τύπου και 6 ποικιλιών δυτικού τύπου)

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (πειραµατικός αγρός 5 ποικιλιών καπνού ανατολικού τύπου και 6 ποικιλιών δυτικού τύπου).

Οι ενδιαφερόµενοι καπνοπαραγωγοί θα πρέπει να καταθέσουν ενυπόγραφη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου θα αναφέρουν για ποιο πειραµατικό ενδιαφέρονται, την προηγούµενη συνεργασία και εµπειρία σε εγκατάσταση πειραµατικών και να δηλώνουν πρόθυµοι να ακολουθήσουν τις οδηγίες των γεωπόνων του Καπνικού Σταθµού για την εγκατάσταση, παρακολούθηση των πειραµατικών καθώς και τη συλλογή των φύλλων.

Tο ύψος της αµοιβής ανέρχεται σε 1.700,00€ (χίλια εφτακόσια ευρώ) + ΦΠΑ 23% για κάθε πειραµατικό αγρό, έκτασης περίπου 1 στρέµµατος, συνολικό κόστος 16.728,00 ευρώ (µε το ΦΠΑ).

Oι παραγωγοί που θα επιλεγούν, θα κληθούν να υπογράψουν συµφωνητικό, στο οποίο θα ορίζονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις τους και ο τρόπος καταβολής του τιµήµατος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωµή των συµβαλλοµένων είναι να έχουν φορολογική ενηµερότητα, όπου αναγράφεται: «για είσπραξη από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης» καθώς και ασφαλιστική ενηµερότητα. Ανάρτηση της παρούσης θα γίνει στο διαδίκτυο, στον πίνακα ανακοινώσεων του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. και στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Θέρµης, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους µε πλήρη στοιχεία στα γραφεία της Υπηρεσίας µας, ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, που βρίσκεται στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρµη, (αρµόδιο γραφείο γραµµατείας) εντός προθεσµίας δώδεκα (12) ηµερολογιακών ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. ή του δηµοτικού καταστήµατος Θέρµης, δηλαδή µέχρι και τις 16-2-2015 και ώρα 14:00.

Πληροφορίες: ∆ρ Απόστολος Καλύβας και ∆ρ Ελένη Τσαλίκη, (επιστηµονικά υπεύθυνοι του έργου), τηλ. 2310 471 110, εσωτ. 0 107 & 0 106.