Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Λήγει στις 11 Μαρτίου 2015 η προθεσμία χορήγησης αδειών εγκατάστασης χωρίς επιβολή προστίμου σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

ένωση αγρινιου (1)

Η αδειοδότηση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων προϋποθέτει τον έλεγχο και την τήρηση των γενικών και ειδικών όρων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με:

-την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων

-την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

-την μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

-την ιδιοκτησία και τις νόμιμες χρήσεις γης

-την προστασία των δασών.

Ανάλογα με το είδος κατασκευής και τη μορφή τους, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διαχωρίζονται σε:

Πρόχειρα καταλύματα

Περιλαμβάνει τα πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής  άδειας, ωστόσο απαραίτητη είναι η έκδοση άδειας εγκατάστασης.

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής

Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας ή  απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή  δήλωση αυθαιρέτου.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση Αγρινίου, προσαρμοζόμενη άμεσα στις εξελίξεις του περιβάλλοντος, οργάνωσε κατάλληλα το Τμήμα Αγροτικών Μελετών, όπου απευθύνονται οι παραγωγοί για την ενημέρωση και την χορήγηση των αδειών εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων, ώστε να διεκπεραιώνει με ταχύτητα και ασφάλεια για τον κτηνοτρόφο το σύνολο των προβλεπόμενων διαδικασιών, μέχρι την τελική έκδοση της άδειας, η οποία και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των παραγωγών στις αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις.  Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης υποχρεούνται μέχρι τις 11 Μαρτίου 2015 να λάβουν άδεια εγκατάστασης. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν έχουν αδειοδοτηθεί κινδυνεύουν με επιβολή Διοικητικών και Οικονομικών Κυρώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Παραθέτουμε τα βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι παραγωγοί, με την επισήμανση ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.

Υπάρχουν ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες και απαραίτητο είναι, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια και πριν τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι να προσέρχονται στην Ένωση Αγρινίου προκειμένου να ενημερωθούν.

Ο αρμόδιος υπάλληλος κ. Γιώργος Κοτρολός (2641069027) θα τους καθοδηγήσει, έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανά λάθη και άσκοπη ταλαιπωρία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑΤΩΝ ΖΩΩΝ

 1. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 2. Απλή φωτοτυπία του τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, μίσθωμα διάρκειας >10ετίας, χρησιδάνειο, παραχωρητήριο αναδασμού, ενοικιαστήριο από το TAXIS ή Ε9 με Υ.Δ.)
 3. Φωτοτυπία μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 4. ΟΣΔΕ 2014
 5. E1 (που να φαίνονται τα ζώα)
 6. Φωτογραφίες της σταβλικής εγκατάστασης.
 7. Τοπογραφικό – διάγραμμα κάλυψης – 2 Χάρτες ΓΥΣ 1:5.000 & 1:50.000 με προσαρτημένο τον πίνακα ελαχίστων αποστάσεων.

___________________________________________________________________________

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Με χρήση συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87 να συνταχθεί ένα τοπογραφικό – διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:500, όπου θα φαίνεται με ακρίβεια η θέση, ένα οδοιπορικό σκαρίφημα και αποτύπωση τυχόν κτισμάτων καθώς και να προσαρτώνται χάρτες ΓΥΣ 1:5000 και 1:50000 με σημειωμένο το οικόπεδο, και εμφανή τον κώδικα πινακίδας.

Έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Στο τοπογραφικό – διάγραμμα κάλυψης θα περιλαμβάνεται η θέση όλων των κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων μέσα στο γήπεδο της πτηνοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, καθώς και η θέση τυχόν υπαρχόντων νομίμων κτιρίων της εκμετάλλευσης, οι όροι δόμησης, τα επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης και τα πραγματοποιούμενα στοιχεία δόμησης.

Στο τοπογραφικό θα πρέπει να είναι σαφής η ημερομηνία που συντάχθηκε και θα πρέπει να αναγράφονται στην πινακίδα το Δημοτικό Διαμέρισμα και η τοποθεσία του αγροτεμαχίου, ακριβώς όπως αναφέρονται στον τίτλο ιδιοκτησίας.

2 χάρτες ΓΥΣ 1:5000 και 1:50000 με σημειωμένο το οικόπεδο, τις συντεταγμένες (ΕΓΣΑ ΄87) του στάβλου ή του οικοπέδου, να προσαρτώνται οι ελάχιστες αποστάσεις με σημειωμένο το τι ισχύει στην περίπτωση της παρούσας και στον χάρτη 1:5000 να υπάρχει ακτίνα 1km περιμετρικά του στάβλου.


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 1. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας, όπως:
 3. Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, με πρόσφατο πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο Υποθηκοφυλάκειο
 4. Συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης
 • Απόφαση παραχώρησης
 1. Απόφαση ενοικίασης
 2. Απλό ενοικιαστήριο από το TAXIS
 1. Φωτοτυπία μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 2. Φωτογραφίες της σταβλικής εγκατάστασης.
 3. Τοπογραφικόδιάγραμμα κάλυψης, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87) & Χάρτες Γ.Υ.Σ. 1:5.000 & 1:50.000  με προσαρτημένο τον πίνακα ελαχίστων αποστάσεων Ν. 4056/2012
 4. Αρχιτεκτονικά σχέδια : (Όψεις – κατόψεις των κτηρίων) & βεβαίωση στατικής επάρκειας 
 5. Οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων.
  Στην περίπτωση που οι ως άνω κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής εγκατάστασης απαλλάσσονται από την υποχρέωση οικοδομικής άδειας ή είναι αυθαίρετες:Α. Βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσίαΒ. Απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση των κτιριακών εγκαταστάσεων από την εκάστοτε αρμόδια πολεοδομική ή άλλη υπηρεσίαΓ. Δήλωση αυθαιρέτου. (απόφαση διατήρησης αυθαιρέτου στα πλαίσια του ν. 4178/2013)__________________________________________________________________________________ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

  Με χρήση συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87 να συνταχθεί ένα τοπογραφικό – διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:500, όπου θα φαίνεται με ακρίβεια η θέση, ένα οδοιπορικό σκαρίφημα και αποτύπωση τυχόν κτισμάτων καθώς και να προσαρτώνται χάρτες ΓΥΣ 1:5000 και 1:50000 με σημειωμένο το οικόπεδο, και εμφανή τον κώδικα πινακίδας.

  Έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

  Στο τοπογραφικό – διάγραμμα κάλυψης θα περιλαμβάνεται η θέση όλων των κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων μέσα στο γήπεδο της πτηνοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, καθώς και η θέση τυχόν υπαρχόντων νομίμων κτιρίων της εκμετάλλευσης, οι όροι δόμησης, τα επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης και τα πραγματοποιούμενα στοιχεία δόμησης.

  Στο τοπογραφικό θα πρέπει να είναι σαφής η ημερομηνία που συντάχθηκε και θα πρέπει να αναγράφονται στην πινακίδα το Δημοτικό Διαμέρισμα και η τοποθεσία του αγροτεμαχίου, ακριβώς όπως αναφέρονται στον τίτλο ιδιοκτησίας.


   

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Κάθε αιγ/το χρειάζεται 1,2 τ.μ. Στάβλο

π.χ.   200 πρόβατα  *  1,2 τ.μ  χρειάζονται τουλάχιστον  240 m2  στάβλο

Κάθε Αγελάδα χρειάζεται τουλάχιστον 4 τ.μ. Στάβλο

π.χ.   70 αγελάδες  *  4 τ.μ. χρειάζονται τουλάχιστον  280 m2  στάβλο

 • Σε περίπτωση που αιτηθούμε παραχώρηση Δασικής έκτασης θα πρέπει η παραχωρούμενη έκταση να καλύπτει τις ανάγκες των ζώων. Κάθε αιγ/το χρειάζεται τουλάχιστον 5 τ.μ. και κάθε Αγελάδα 12 τ.μ.  χώρους άσκησης.

π.χ.   70 αγελάδες  *  12 τ.μ. χρειάζονται τουλάχιστον  840 m2  αγροτεμάχιο από τα οποία τα 280 m2 να είναι ο στάβλος.

 ή  200 πρόβατα  *  5 τ.μ. χρειάζονται τουλάχιστον  1000 m2 (1 στρέμμα) αγροτεμάχιο από τα οποία τα 240 m2 να είναι ο στάβλος.

 • Προσοχή πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία για την αδειοδότηση του στάβλου θα πρέπει να ελεγχτεί αν το αγροτεμάχιο και συγκεκριμένα ο στάβλος απέχει τις απαραίτητες αποστάσεις σύμφωνα με τον Ν. 4056.

Επιπλέον πριν γίνει η νομιμοποίηση των κτηριακών εγκαταστάσεων της σταβλικής εγκατάστασης από τον μηχανικό θα πρέπει να δούμε αν τα τετραγωνικά που υπάρχουν, επαρκούν για τα ζώα που θέλουμε να βγεί η άδεια (να καλύπτεται το ΟΣΔΕ). Δεν μπορεί να συνδυαστεί πρόχειρη κατασκευή και μόνιμα κτήρια ώστε να καλυφθούν τα τετραγωνικά που μπορεί υπολείπονται.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ   ΝΟΜΟΣ 4056 (ΦΕΚ 52Α/2012)

 Χώροι προστασία Αριθμός Ισοδύναμων Ζώων Τι ισχύει στη περιπτωση της παρούσας
<6 6_10 11_20 21_40 41_80 81_160 161_320 321_650 >650
Ξενοδοχεία,  τουριστικά καταλύματα, κατασκηνωτικοί χώροι, στραυοπεδα 400 400 400 600 800 800 800 800 800
Βιομηχανίες – βιοτεχνίες μη υγειονομικού ενδιαφέροντος με παραγωγ. διαδικασίες  άσχετα με τον αριθμό εργαζομένων. - - - 150 150 150 150 150 150
Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία. 100 150 200 250 300 350 400 500 600
Ποτάμια συνεχούς ροής, εφόσον χαρακτηρισθούν από την αρμόδια αρχή. 50 100 150 200 250 250 250 250 250
Μοναστήρια , εφόσον δεν έχουν δικές τους οργανωμένες κτην/κές επιχειρή Οι αποστάσεις θα καθορίζονται κατά περίπτωση και κατά τη κρίση της Επιτροπής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τα οριζόμενα στο αρθρο 2 του ν.1811/88 (Ά 231)
Επαρχιακοί δρόμοι – σιδηρ/κές γραμμές - - - 50 100 100 100 100 100
Εθνικοί δρόμοι - - - 100 150 150 150 150 150
Οικισμοί και χωριά έως 500 κατ. -Εκπαιδευτήρια 50 100 150 250 400 550 800 800 800
Οικισμοί και χωριά 501 -2000 κατ. 100 150 250 400 550 750 800 800 800
Πόλεις απο 2001-5000, Λίμνες, Ακτές Παραδοσιακοί οικισμοί 200 250 400 550 750 800 800 800 800
Πόλεις με πληθυσμό πάνω  από 5000 κατ.Λουτροπόλεις, τουριστικοί χώροι.Νοσοκομεία , ευαγή ιδρύματα. 300 400 550 750 1000 1000 1000 1000 1000

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

250 αιγ/τα είναι 5 ισοδύναμα ζώα (250/50=5) οπότε πρέπει ο στάβλος να απέχει τουλάχιστον τις αποστάσεις της πρώτης στήλης που είναι <6 ισοδύναμα ζώα

80 Αγελάδες είναι 40 ισοδύναμα ζώα (80/2=40) οπότε πρέπει ο στάβλος να απέχει τουλάχιστον τις αποστάσεις της τέταρτης στήλης που είναι  21_40 ισοδύναμα ζώα

100 αιγ/τα και 30 Αγελάδες είναι 17 ισοδύναμα ζώα (αφού 100 αιγ/τα είναι 2 ισοδύναμα και 30 Αγελάδες είναι 15 ισοδύναμα, στο σύνολό είναι 27 ισοδύναμα ζώα) οπότε πρέπει ο στάβλος να απέχει τουλάχιστον τις αποστάσεις της τρίτης στήλης που είναι  11_20 ισοδύναμα ζώα

50 αιγ/τα = 1 Ισοδ. Ζώο,

2 αγελάδες ελευθ. Βοσκής = 1 Ισοδ. Ζώο,

1 χοιρομητέρα = 1 Ισοδ. Ζώο