Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 02 Ιανουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος

Μέχρι τις 16 Ιανουαρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Οι δικαιούχοι, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά.

ενωση αγρινίου (2)

 

Την κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα για το γαλακτοκομικό έτος 2014−2015 στις κάτωθι κατηγορίες εν δυνάμει δικαιούχων αποφάσισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Α) Γεωργοί που υπέβαλαν ή θα υποβάλλουν κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και μέχρι 31.12.2014 αίτημα ένταξης σε τυχόν επενδυτικά ή αναπτυξιακά προγράμματα, εφόσον καλύπτουν τις λοιπές προϋποθέσεις ένταξης στο σχετικό πρόγραμμα.

Στα σχετικά επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να προβλέπεται δραστηριότητα παραγωγής τουλάχιστον 70 τόνων αγελαδινού γάλακτος ανά γαλακτοκομικό έτος.

Στους παραπάνω δικαιούχους κατανέμεται κατ’ αρχήν ατομική ποσότητα αναφοράς μέχρι 100% της αιτούμενης από αυτούς ποσότητας που σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει την προβλεπόμενη ποσότητα στο επενδυτικό τους σχέδιο κατά την ολοκλήρωσή του.

Για τον υπολογισμό των προβλεπόμενων στο επενδυτικό σχέδιο ποσοτήτων παραγομένου γάλακτος λαμβάνεται υπόψη απόδοση μέχρι 7 τόνοι περίπου ανά αγελάδα ετησίως. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη τυχόν ποσόστωση που κατέχει ο αιτών.

Β) Γεωργοί, νεοεισερχόμενοι στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής, που δεν υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία (Α), μετά από πιστοποίηση από τον ΕΛΓΟΔ ύπαρξης της εκμετάλλευσής τους και εφόσον αυτή δεν προέρχεται από διαχωρισμό κοινής εκμετάλλευσης.

Σε περίπτωση μη επάρκειας των διαθέσιμων προς κατανομή ποσοτήτων του Εθνικού Αποθέματος για την κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων, μπορεί να γίνουν περικοπές επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που θα καθοριστούν ή και να αποκλεισθούν ορισμένες κατηγορίες.

  1. Αιτήσεις − Δικαιολογητικά

Προκειμένου να χορηγηθεί ατομική ποσότητα αναφοράς στις παραπάνω κατηγορίες εν δυνάμει δικαιούχων οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση − δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι. Οι αιτήσεις συνοδεύονται, κατά περίπτωση, με βεβαίωση της αρμόδιας για την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου αρχής σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ.

Οι αιτήσεις των δικαιούχων υποβάλλονται προς τον ΕΛΓΟΔ μέχρι 16.1.2015, είτε κατ’ ευθείαν, είτε μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών εποπτείας γάλακτος του ΕΛΓΟΔ, είτε μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από την αρχή στην οποία κατατίθενται.

Εφόσον υπάρξει αντικειμενική δυσκολία για την τήρηση της παραπάνω προθεσμίας η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ μπορεί με έγγραφό της να την παρατείνει.

  1. Όροι – Προϋποθέσεις

2.1) Δεν είναι δικαιούχοι της παρούσας κατανομής οι παραγωγοί οι οποίοι κατά τα γαλακτοκομικά έτη 2012−2013 ή και 2013−2014 ή και στην τρέχουσα περίοδο προέβησαν σε μεταβίβαση μέρους ή όλης της ατομικής τους ποσόστωσης και δεν την έχουν ανακτήσει μέχρι την υποβολή αίτησης για χορήγηση ποσόστωσης βάσει της παρούσας.

2.2) Δεν χορηγείται ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό απόθεμα στους δηλούντες ανακριβή στοιχεία στην σχετική αίτηση χορήγησης και τυχόν χορηγηθείσα ποσότητα σε αυτούς επιστρέφεται χωρίς αντιστάθμιση στο Εθνικό απόθεμα.

     3.  Διαδικασία

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, ο ΕΛΓΟΔ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων ελέγχοντας την ορθότητα των στοιχείων όσον αφορά ιδίως την κατοχή ατομικής ποσόστωσης αγελαδινού γάλακτος, την ύπαρξη Μητρώου εκμετάλλευσης, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά κ.λπ. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων όπως παραπάνω, στέλνονται συγκεντρωτικοί πίνακες στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ η οποία εισηγείται την έκδοση Υπουργικής Απόφασης Κατανομής.

Στη συνέχεια ο ΕΛΓΟΔ προβαίνει στην υλοποίηση της παραπάνω απόφασης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και συντάσσει καταστάσεις δικαιούχων.

Οι καταστάσεις των δικαιούχων αναρτώνται με τη συνήθη διαδικασία ανάρτησης στα γραφεία του ΕΛΓΟΔ και στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων επί 10 ημέρες, περίοδο κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

Οι ενστάσεις θα αφορούν μόνο τυχόν λάθη ή παραλείψεις για παραγωγούς που ανήκουν στην κατηγορία δικαιούχων για την οποία προβλέπεται χορήγηση ατομικής ποσόστωσης βάσει της παρούσας απόφασης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον ΕΛΓΟΔ μέσω των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, εξετάζονται από τον ΕΛΓΟΔ σε συνεργασία με τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ και τα αποτελέσματα αναρτώνται επί 1 εβδομάδα στους παραπάνω τόπους ανάρτησης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης αχρεωστήτως χορηγηθεισών ποσοτήτων αναφοράς αυτές επιστρέφουν στο Εθνικό Απόθεμα.

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περιστάσεις δεόντως αιτιολογημένες υποβάλλονται στον ΕΛΓΟΔ μέσω της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με τα σχετικά παραστατικά και ενδεχόμενες παρατηρήσεις και εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟΔ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής ο ΕΛΓΟΔ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ.

 


1234

 

 

 

 


 

56