Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 09 Ιανουαρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Aιτήσεις πληρωμών Σχεδίων Βελτίωσης

Παράταση έως 30 Ιουνίου για τις αιτήσεις πληρωμών-Τι αναφέρει η σχετική τροποποιητική απόφαση.

ενωση

 

Προθεσμίας μέχρι 30 Ιουνίου2015 έχουν οι δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης προκειμένου να υποβάλλουν αίτημα πρώτης πληρωμής, αφού οι υπουργοί Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης συνυπέγραψαν τη σχετική τροποποιητική απόφαση.

Πιο συγκεκριμένα η εν λόγο απόφαση αναφέρει:

  1. Αντικαθίσταται η πρώτη παράγραφος του άρθρου 23 ως εξής:

«1. Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από το δικαιούχο:

α) το αργότερο μέχρι και τις 30.06.2015, για όσες ατομικές αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 30.09.2014.

β) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στην ατομική απόφαση έγκρισης, για όσες ατομικές αποφάσεις έγκρισης εκδοθούν από την 1.10.2014 και έπειτα.

Μη τήρηση του ανωτέρω όρου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης.

γ) Δεν χορηγείται παράταση στις ανωτέρω προθεσμίες υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής.»

  1. Αντικαθίσταται η τρίτη παράγραφος του άρθρου 23 ως εξής:

«3. Ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στην Ατομική Απόφαση Έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, επιλέξιμες δαπάνες, για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007− 2013, είναι όσες καταβληθούν από τον Οργανισμό Πληρωμής στο δικαιούχο έως και τις 31.12.2015.»

  1. Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την παρέλευση των προθεσμιών του άρθρου 23, ενημερώνουν εγγράφως την

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα για τους δικαιούχους που αθέτησαν τις υποχρεώσεις του άρθρου 23.

  1. Διαγράφεται η παράγραφος 4 του άρθρου 29, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την αριθ. 2176/28−1−2014 (ΦΕΚ 250/Β/2014) ΚΥΑ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 026/Β/2010) Κοινή Απόφασή μας περί καθεστώτων ενισχύσεων του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 5719/3−06−2011 (ΦΕΚ Β΄1145/2011), την αριθ. πρωτ. 2970/06−03−2012 (ΦΕΚ Β΄ 645/2012) και την αριθ. πρωτ. 2176/28−1−2014 (ΦΕΚ Β΄ 250/2014) όμοιες αποφάσεις.