Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Θεσμοθετήθηκε ο Κτηνίατρος Εκτροφής

Τι προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κτηνοτρόφοι.ενωση αγρινίου (1)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται η εφαρμογή του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της χώρας.

Ο νέος θεσμός τίθεται σε εφαρμογή προκειμένου να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

1) Η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και βοοειδών και κατά περίπτωση των εκάστοτε εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών όλων των παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, πτηνά, μέλισσες).

2) Η αποτελεσματικότερη τήρηση των υποχρεώσεων στο επίπεδο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ως προς:

α) την υγειονομική κατάσταση της εκμετάλλευσης,

β) την προστασία της υγείας και ευζωίας των ζώων,

γ) το σύστημα σήμανσης και καταγραφής των ζώων,

δ) την άμεση ενημέρωση της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων με όλα τα στοιχεία που αφορούν μεταβολές ζωικού κεφαλαίου και κτηνιατρικές εφαρμογές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

ε) την τήρηση, σύνταξη και υπογραφή των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,

στ) τη διάθεση στην τροφική αλυσίδα ασφαλών προϊόντων, μέσω ανάπτυξης συστήματος πρόληψης ασθενειών που μειώνει τις απώλειες ζωϊκού κεφαλαίου και τη χρήση φαρμάκων.

3) Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στη βάση του υγιούς ανταγωνισμού και σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων ζωϊκής προέλευσης.

Πεδίο εφαρμογής

Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του «κτηνιάτρου εκτροφής» για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και βοοειδών και των κατά περίπτωση εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των παραγωγικών ζώων.

Εξαιρούνται

α) οι εκμεταλλεύσεις, των οποίων τα παραγόμενα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση όπως αυτή ορίζεται με τις κατά περίπτωση διατάξεις. Οι κάτοχοι των εκμεταλλεύσεων αυτών υποχρεούνται να δηλώνουν την ιδιωτική οικιακή κατανάλωση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.

β) οι εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει ή υπάρχει περιορισμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ιδιώτες κτηνιάτρους της περιοχής για τη συμμετοχή τους στο θεσμό του «κτηνιάτρου εκτροφής».

Δημιουργία Μητρώου

Το επόμενο διάστημα πρόκειται να δημιουργηθεί Μητρώο «κτηνιάτρων εκτροφής» κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και προς τούτο οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες κτηνίατροι θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση στη ΔΑΟΚ. Οι «κτηνίατροι εκτροφής» πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) να ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα,

β) να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),

γ) να μην έχουν άδεια για λιανική ή χονδρική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων ή να μην εργάζονται σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης κτηνιατρικών φαρμάκων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,

δ) να μην είναι μισθωτοί κτηνίατροι που υπηρετούν ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στη Περιφερειακή Διοίκηση, στο ΥΠΑΑΤ, σε άλλα Υπουργεία ή φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Υποχρεώσεις κατόχου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

Ο κάτοχος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες «κτηνιάτρου εκτροφής» της επιλογής του και να συνεργάζεται μαζί του:

α) για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και βοοειδών καθώς και κατά περίπτωση των άλλων εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των παραγωγικών ζώων,

β) για την έγκαιρη ενημέρωση του «κτηνιάτρου εκτροφής» για κάθε προτιθέμενη μετακίνηση των ζώων του, προκειμένου να εκδοθεί από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή η σχετική βεβαίωση

γ) για την άμεση ενημέρωση του «κτηνιάτρου εκτροφής» για κάθε θάνατο ή αποβολή ζώου,

δ) για την άμεση ενημέρωση του «κτηνιάτρου εκτροφής» για όλα τα περιστατικά νοσημάτων που κλινικά διαπιστώνονται, καθώς και για την πορεία της θεραπευτικής αγωγής που ακολουθήθηκε,

ε) για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την απομόνωση των ζώων σε περίπτωση υποψίας λοιμώδους μεταδοτικού νοσήματος και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών,

στ) για την τήρηση αρχείου αντιγράφων των εκθέσεων

Ο κάτοχος κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποχρεούται ακόμη να δηλώνει εγγράφως την έναρξη ή λήξη της συνεργασίας του με τον «κτηνίατρο εκτροφής» της επιλογής του στην οικεία ΔΑΟΚ  και να ενημερώνει άμεσα εφόσον δημιουργηθούν γεγονότα ή καταστάσεις, που μπορεί να αιτιολογούν τη λύση της συνεργασίας του με τον «κτηνίατρο εκτροφής».