Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2014 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Λήγει η προθεσμία χορήγησης αδειών σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Τι πρέπει να κάνουν οι κτηνοτρόφοι.
Ένωση Αγρινίου (2)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4056/2012 ,από τις οποίες διέπεται η αδειοδότηση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, πρέπει όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης μέχρι τις 11 Μαρτίου 2015 να λάβουν άδεια εγκατάστασης με υποβολή σχετικής αίτησης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν έχουν αδειοδοτηθεί κινδυνεύουν με επιβολή Διοικητικών και Οικονομικών Κυρώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο προϋποθέτει τον έλεγχο και την τήρηση των γενικών και ειδικών όρων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με:

  1. την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
  2. την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
  3. την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
  4. την μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, την ιδιοκτησία και τις νόμιμες χρήσεις γης
  5. την προστασία των δασών.

Ανάλογα με το είδος κατασκευής και τη μορφή τους, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες:

Κατηγορία πρώτη:

Πρόχειρα καταλύματα. Περιλαμβάνει τα πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άδεια δόμησης κατά τις διατάξεις του νόμου).

Κατηγορία δεύτερη:

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου βάσει εγκεκριμένων τύπων κατασκευής ή κτηνοτροφικές. εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται βάσει εγκεκριμένων προτύπων κατασκευής μέχρι 300 τ.μ.

Κατηγορία τρίτη:

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής. Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας (άδεια δόμησης κατά τις διατάξεις του νόμου) ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή δήλωση αυθαιρέτου.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση Αγρινίου, προσαρμοζόμενη άμεσα στις εξελίξεις του περιβάλλοντος, οργάνωσε κατάλληλα το Τμήμα Αγροτικών Μελετών, όπου απευθύνονται οι παραγωγοί για την ενημέρωση και την χορήγηση των αδειών εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων, ώστε να διεκπεραιώνει με ταχύτητα και ασφάλεια για τον κτηνοτρόφο το σύνολο των προβλεπόμενων διαδικασιών, μέχρι την τελική έκδοση της άδειας, η οποία και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των παραγωγών στις αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις.