Ένωση Αγρινίου

"Ετικέτες" της Ένωσης Αγρινίου έχουν κατακτήσει τις αγορές.

Τα Αιτωλοακαρνανικά προϊόντα αποκτούν προστιθέμενη αξία και κύρος.

Τα Αιτωλοακαρνανικά προϊόντα αποκτούν προστιθέμενη αξία και κύρος.

Ένα πρόγραμμα για την Αιτωλοακαρνανία

Σε ισχύ παραμένει, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, το Μέτρο 123 για την αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων, με γενναία επιδότηση σε επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας. Εκεί, δηλαδή, όπου η Αιτωλοακαρνανία υστερεί…

Μέσω του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών–πουλερικών, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.


Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι ενισχυόμενες δράσεις ανά τομέα, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά παρεχόμενης ενίσχυσης, η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και ένταξής τους στο Μέτρο, καθώς και οι υποχρεώσεις των φορέων αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο μαζί με το σχετικό πληροφοριακό υλικό (την ΚΥΑ 4435/144452/22-11-2013, την Υ.Α. 4627/152254/06-12-2013 με τα παραρτήματά τους τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, την αίτηση του δικαιούχου και τον φάκελο υποψηφιότητας) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του Π.Α.Α. της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων και δύνανται, εάν το επιθυμούν, να ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης με δική τους ευθύνη, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr , όπου θα λάβουν πρωτόκολλο προκειμένου για την εμπρόθεσμη ή μη κατάθεση αυτής, καθώς και της έντυπης μορφής της στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ., η οποία δύναται να υποβληθεί και ταχυδρομικώς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω:

 • του συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης «1540» του Υπ.Α.Α.Τ. ,
 • της Υπηρεσίας Ψηφιακών Αιτημάτων του Υπ.Α.Α.Τ. και
 • των Διαδικτυακών τόπων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Το εν λόγω μέτρο χορηγεί ενίσχυση, υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου, και αναφέρεται σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων όταν από τη μεταποίησή τους προκύπτει γεωργικό προϊόν. Καλύπτει δε, το σύνολο των τομέων γεωργικού ενδιαφέροντος.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 25 έως 65%, ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να αφορούν σε ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση μονάδων, βάσει των οποίων, κατατάσσονται σε δράσεις και κατηγορίες, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Μέτρου 123Α.

Η όλη προσπάθεια εστιάζει στο:

 • Nα απλοποιηθούν και επιταχυνθούν όσο το δυνατόν οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης με προτεραιότητα σε αυτές που έχουν ετοιμότητα και ωριμότητα υλοποίησης.
 • Nα ενσωματωθεί η δυσμενής οικονομική κατάσταση που βιώνει σήμερα η χώρα συνεκτιμώντας την οικονομική ύφεση και των προηγούμενων ετών στους οικονομικούς δείκτες αξιολόγησης και στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.
 • Nα δοθεί βαρύτητα σε επιχειρήσεις με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα.
 • Nα δοθεί βαρύτητα σε επιχειρήσεις που έχουν κατορθώσει στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η Χώρα, να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης.
 • Nα δοθεί βαρύτητα στις μικρές μεταποιητικές μονάδες στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
 • Nα προωθηθούν θέματα καινοτομίας , νέων προϊόντων καθώς και των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ , βιολογικών και ολοκληρωμένης διαχείρισης.
 • Nα προωθηθούν οι νέες – προηγμένες παραγωγικές διαδικασίες και συσκευασίες προϊόντων.
 • Nα ενθαρρυνθεί η συμβολαιακή γεωργία με σκοπό την τόνωση του πρωτογενούς τομέα και του Έλληνα Αγρότη και Κτηνοτρόφου.
 • Nα ενθαρρυνθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών και θερμικών αναγκών των μονάδων.
 • Nα δοθεί δυνατότητα χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων φιλικών προς τις μεταποιητικές επιχειρήσεις μετά τη σύσταση και ενεργοποίηση της χρηματοδοτικής μονάδας του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (Τ.Α.Ε.), μέσω του ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
 • Nα είναι δυνατή η χορήγησης προκαταβολής στους δικαιούχους ενίσχυσης.

Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται στα 100.000.000 ευρώ με δυνατότητα να αυξηθεί αν υπάρξουν διαθέσιμοι πόροι και θα διατεθεί κατά προτεραιότητα δεδομένου ότι η πρόσκληση είναι ανοικτή.